فقط اعضا قادر به مشاهده این بخش می باشند ثبت نام

دوره ی آموزشی بازرسی فنی جرثقیل- سطح 1 (مقدماتی)

دوره ی آموزشی بازرسی فنی جرثقیل - سطح 1

واجدین شرایط : اپراتورها / بازرسین / سوپروایزرها

مدت دوره : 16 ساعت

29 و 30 مهر ماه 1399