فقط اعضا قادر به مشاهده این بخش می باشند ثبت نام

دوره ی آموزشی اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل متحرک

دوره ی آموزشی اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل متحرک

واجدین شرایط : مسئولین ایمنی / اپراتورهای جرثقیل

مدت دوره : 16 ساعت

 17و 18 خرداد ماه 95