فقط اعضا قادر به مشاهده این بخش می باشند ثبت نام

دوره ی آموزشی اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل برجی ( تاور کرین )

دوره ی آموزشی اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل برجی ( تاور کرین )

واجدین شرایط : مسئولین ایمنی / اپراتورهای جرثقیل

مدت دوره : 16 ساعت

 24 و 25 خرداد ماه 95