فقط اعضا قادر به مشاهده این بخش می باشند ثبت نام

دوره ی آموزشی اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل سقفی

دوره ی آموزشی اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل سقفی

واجدین شرایط : مسئولین ایمنی / اپراتورهای جرثقیل

مدت دوره : 16 ساعت

 26و 27 خرداد ماه 95