فقط اعضا قادر به مشاهده این بخش می باشند ثبت نام

دوره ی آموزشی بازرسی فنی جرثقیل - سطح 2 ( پیشرفته)

دوره ی آموزشی بازرسی جرثقیل - سطح 2 (پیشرفته)

واجدین شرایط : بازرسین فنی / مسئولین ایمنی

مدت دوره : 16 ساعت

30 و 31 خرداد ماه 95